UBND huyện Văn Bàn
Số hồ sơ xử lý: 775
Đúng & trước hạn: 685
Trễ hạn 90
Trước hạn: 80.13%
Đúng hạn: 8.26%
Trễ hạn: 11.61%
UBND thị trấn Khánh Yên
Số hồ sơ xử lý: 943
Đúng & trước hạn: 943
Trễ hạn 0
Trước hạn: 88.97%
Đúng hạn: 11.03%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Chiềng Ken
Số hồ sơ xử lý: 201
Đúng & trước hạn: 201
Trễ hạn 0
Trước hạn: 72.14%
Đúng hạn: 27.86%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Dương Quỳ
Số hồ sơ xử lý: 246
Đúng & trước hạn: 245
Trễ hạn 1
Trước hạn: 81.3%
Đúng hạn: 18.29%
Trễ hạn: 0.41%
UBND xã Dần Thàng
Số hồ sơ xử lý: 35
Đúng & trước hạn: 35
Trễ hạn 0
Trước hạn: 91.43%
Đúng hạn: 8.57%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Hòa Mạc
Số hồ sơ xử lý: 90
Đúng & trước hạn: 82
Trễ hạn 8
Trước hạn: 87.78%
Đúng hạn: 3.33%
Trễ hạn: 8.89%
UBND xã Khánh Yên Hạ
Số hồ sơ xử lý: 137
Đúng & trước hạn: 132
Trễ hạn 5
Trước hạn: 66.42%
Đúng hạn: 29.93%
Trễ hạn: 3.65%
UBND xã Khánh Yên Thượng
Số hồ sơ xử lý: 409
Đúng & trước hạn: 409
Trễ hạn 0
Trước hạn: 86.55%
Đúng hạn: 13.45%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Khánh Yên Trung
Số hồ sơ xử lý: 292
Đúng & trước hạn: 291
Trễ hạn 1
Trước hạn: 96.92%
Đúng hạn: 2.74%
Trễ hạn: 0.34%
UBND xã Liêm Phú
Số hồ sơ xử lý: 20
Đúng & trước hạn: 16
Trễ hạn 4
Trước hạn: 80%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 20%
UBND xã Làng Giàng
Số hồ sơ xử lý: 322
Đúng & trước hạn: 321
Trễ hạn 1
Trước hạn: 96.89%
Đúng hạn: 2.8%
Trễ hạn: 0.31%
UBND xã Minh Lương
Số hồ sơ xử lý: 29
Đúng & trước hạn: 25
Trễ hạn 4
Trước hạn: 72.41%
Đúng hạn: 13.79%
Trễ hạn: 13.8%
UBND xã Nậm Chày
Số hồ sơ xử lý: 37
Đúng & trước hạn: 36
Trễ hạn 1
Trước hạn: 62.16%
Đúng hạn: 35.14%
Trễ hạn: 2.7%
UBND xã Nậm Dạng
Số hồ sơ xử lý: 161
Đúng & trước hạn: 160
Trễ hạn 1
Trước hạn: 93.17%
Đúng hạn: 6.21%
Trễ hạn: 0.62%
UBND xã Nậm Mả
Số hồ sơ xử lý: 13
Đúng & trước hạn: 13
Trễ hạn 0
Trước hạn: 76.92%
Đúng hạn: 23.08%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Nậm Tha
Số hồ sơ xử lý: 70
Đúng & trước hạn: 68
Trễ hạn 2
Trước hạn: 77.14%
Đúng hạn: 20%
Trễ hạn: 2.86%
UBND xã Nậm Xây
Số hồ sơ xử lý: 76
Đúng & trước hạn: 58
Trễ hạn 18
Trước hạn: 68.42%
Đúng hạn: 7.89%
Trễ hạn: 23.69%
UBND xã Nậm Xé
Số hồ sơ xử lý: 44
Đúng & trước hạn: 44
Trễ hạn 0
Trước hạn: 93.18%
Đúng hạn: 6.82%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Sơn Thủy
Số hồ sơ xử lý: 10
Đúng & trước hạn: 0
Trễ hạn 10
Trước hạn: 0
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 100%
UBND xã Thẩm Dương
Số hồ sơ xử lý: 193
Đúng & trước hạn: 182
Trễ hạn 11
Trước hạn: 92.23%
Đúng hạn: 2.07%
Trễ hạn: 5.7%
UBND xã Tân An
Số hồ sơ xử lý: 497
Đúng & trước hạn: 495
Trễ hạn 2
Trước hạn: 98.59%
Đúng hạn: 1.01%
Trễ hạn: 0.4%
UBND xã Tân Thượng
Số hồ sơ xử lý: 120
Đúng & trước hạn: 120
Trễ hạn 0
Trước hạn: 93.33%
Đúng hạn: 6.67%
Trễ hạn: 0%
UBND xã Võ Lao
Số hồ sơ xử lý: 349
Đúng & trước hạn: 347
Trễ hạn 2
Trước hạn: 61.32%
Đúng hạn: 38.11%
Trễ hạn: 0.57%