Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Ban quản lý KKT
Số hồ sơ xử lý: 45
Đúng & trước hạn: 44
Trễ hạn 1
Trước hạn: 97.78%
Đúng hạn: 0%
Trễ hạn: 2.22%