Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.34.34.H38-230927-0007 27/09/2023 28/09/2023 02/10/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG NGỌC CHÂU UBND xã Vĩnh Yên