Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.36.30.H38-230509-0001 09/05/2023 10/05/2023 11/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM VĂN MẠNH UBND xã Vạn Hòa