Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.39.31.H38-230713-0001 13/07/2023 14/07/2023 17/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRÁNG A CỦI UBND xã Tả Van Chư