Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.35.30.H38-230801-0002 01/08/2023 04/08/2023 09/08/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ HẰNG UBND xã Tả Phời
2 000.35.30.H38-230801-0005 01/08/2023 04/08/2023 09/08/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ HƯƠNG UBND xã Tả Phời
3 000.35.30.H38-230801-0009 01/08/2023 04/08/2023 09/08/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG UBND xã Tả Phời
4 000.35.30.H38-230801-0010 01/08/2023 04/08/2023 09/08/2023
Trễ hạn 3 ngày.
DƯƠNG THỊ THƠM UBND xã Tả Phời
5 000.35.30.H38-230208-0005 08/02/2023 09/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
CHAU THỊ HOÀN UBND xã Tả Phời
6 000.35.30.H38-230208-0006 08/02/2023 09/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
CHẢO TẢ MẨY UBND xã Tả Phời
7 000.35.30.H38-230208-0007 08/02/2023 09/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
MÃ VĂN XIN UBND xã Tả Phời
8 000.35.30.H38-230208-0008 08/02/2023 09/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 2 ngày.
GIÀNG A PÁO UBND xã Tả Phời
9 000.35.30.H38-230411-0012 11/04/2023 12/04/2023 17/04/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LA THỊ TIẾN UBND xã Tả Phời
10 000.35.30.H38-230713-0001 13/07/2023 14/07/2023 18/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG VĂN CHIN UBND xã Tả Phời
11 000.35.30.H38-230713-0002 13/07/2023 14/07/2023 18/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG VĂN CHIN UBND xã Tả Phời
12 000.35.30.H38-230713-0003 13/07/2023 14/07/2023 18/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG VĂN CHIN UBND xã Tả Phời