Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.32.34.H38-230825-0001 25/08/2023 28/08/2023 29/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LY VAN CHAN UBND xã Thượng Hà
2 000.32.34.H38-230825-0002 25/08/2023 28/08/2023 29/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
ĐẶNG THỊ XẮM UBND xã Thượng Hà
3 000.32.34.H38-230825-0003 25/08/2023 28/08/2023 29/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CƯ A CHINH UBND xã Thượng Hà
4 000.32.34.H38-230825-0005 25/08/2023 28/08/2023 29/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BAN NGOC PHUONG UBND xã Thượng Hà
5 000.32.34.H38-230825-0004 25/08/2023 28/08/2023 29/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRÁNG SEO QUANG UBND xã Thượng Hà