Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.40.38.H38-211228-0001 28/12/2021 31/12/2021 04/05/2023
Trễ hạn 347 ngày.
PHẠM THỊ KIM OANH UBND xã Thẩm Dương
2 000.40.38.H38-230309-0001 09/03/2023 14/03/2023 22/03/2023
Trễ hạn 6 ngày.
TRIỆU THỊ PHAM UBND xã Thẩm Dương
3 000.40.38.H38-230712-0003 19/07/2023 20/07/2023 10/08/2023
Trễ hạn 15 ngày.
NGUYỄN HUY HOÀNG UBND xã Thẩm Dương