Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.37.31.H38-230524-0002 24/05/2023 29/05/2023 30/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
SÙNG SEO LÌN UBND xã Tả Củ Tỷ
2 000.37.31.H38-230905-0003 05/09/2023 12/09/2023 19/09/2023
Trễ hạn 5 ngày.
LÝ VĂN HẢI UBND xã Tả Củ Tỷ