Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.38.38.H38-230224-0003 24/02/2023 27/02/2023 22/03/2023
Trễ hạn 17 ngày.
LƯƠNG THỊ HUYỀN UBND xã Tân An
2 000.38.38.H38-230329-0003 29/03/2023 30/03/2023 04/04/2023
Trễ hạn 3 ngày.
ĐẶNG THỊ CHIP UBND xã Tân An
3 000.38.38.H38-230329-0004 29/03/2023 30/03/2023 04/04/2023
Trễ hạn 3 ngày.
DẶNG THỊ NƯƠNG UBND xã Tân An
4 000.38.38.H38-230329-0005 29/03/2023 30/03/2023 04/04/2023
Trễ hạn 3 ngày.
HOÀNG VĂN HÌNH UBND xã Tân An
5 000.38.38.H38-230329-0006 29/03/2023 30/03/2023 04/04/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRẦN THỊ LAN UBND xã Tân An