Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.36.38.H38-230307-0001 07/03/2023 08/03/2023 13/03/2023
Trễ hạn 3 ngày.
TRIỆU TÒN LAI UBND xã Nậm Xé
2 000.36.38.H38-230905-0002 08/09/2023 11/09/2023 19/09/2023
Trễ hạn 6 ngày.
LÝ A SƠN UBND xã Nậm Xé
3 000.36.38.H38-230905-0001 08/09/2023 13/09/2023 19/09/2023
Trễ hạn 4 ngày.
TRIỆU VĂN PHÚC UBND xã Nậm Xé