Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.34.38.H38-230406-0001 06/04/2023 07/04/2023 10/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHÙNG THỊ PHẤY UBND xã Nậm Tha
2 000.34.38.H38-230823-0003 23/08/2023 25/08/2023 31/08/2023
Trễ hạn 4 ngày.
ĐẶNG TẰNG PHÚC UBND xã Nậm Tha
3 000.34.38.H38-230824-0003 24/08/2023 25/08/2023 31/08/2023
Trễ hạn 4 ngày.
TRÁNG A TÙNG UBND xã Nậm Tha