Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.34.31.H38-230116-0001 16/01/2023 17/01/2023 18/01/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHÀN QUYẾT THĂNG UBND xã Nậm Khánh
2 000.34.31.H38-230315-0001 15/03/2023 16/03/2023 24/03/2023
Trễ hạn 6 ngày.
LÝ VĂN THẮN UBND xã Nậm Khánh