Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.29.34.H38-230608-0001 08/08/2023 30/08/2023 12/09/2023
Trễ hạn 9 ngày.
NÔNG VĂN THÔNG UBND xã Nghĩa Đô
2 000.29.34.H38-230821-0003 21/08/2023 22/08/2023 23/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LƯƠNG TRỌNG LINH UBND xã Nghĩa Đô
3 000.29.34.H38-230921-0008 21/09/2023 27/09/2023 02/10/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN VĂN TỌA UBND xã Nghĩa Đô