Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.30.38.H38-230320-0001 20/03/2023 21/03/2023 22/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ NĂM UBND xã Minh Lương
2 000.30.38.H38-230320-0002 20/03/2023 21/03/2023 22/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VƯƠNG THỊ VIỆT UBND xã Minh Lương
3 000.30.38.H38-230522-0004 22/05/2023 23/05/2023 01/06/2023
Trễ hạn 7 ngày.
HÀ THỊ ĐẠT UBND xã Minh Lương