Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.29.38.H38-230801-0002 01/08/2023 03/08/2023 09/08/2023
Trễ hạn 4 ngày.
HOÀNG THỊ HẢO UBND xã Liêm Phú