Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.34.30.H38-230223-0002 23/02/2023 24/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NÌU VĂN TUẤN UBND xã Hợp Thành
2 000.34.30.H38-230223-0001 23/02/2023 24/02/2023 27/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VI VĂN KHA UBND xã Hợp Thành
3 000.34.30.H38-230427-0006 27/04/2023 28/04/2023 04/05/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NÌU THỊ THAN UBND xã Hợp Thành