Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.28.31.H38-230329-0003 29/03/2023 30/03/2023 31/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
GIÀNG SEO GIÁO UBND xã Hoàng Thu Phố
2 000.28.31.H38-230712-0002 13/07/2023 14/07/2023 18/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
CƯ SEO KÝ UBND xã Hoàng Thu Phố
3 000.28.31.H38-230802-0002 02/08/2023 03/08/2023 04/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
SÙNG SEO DIA UBND xã Hoàng Thu Phố