Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.24.38.H38-230414-0001 14/04/2023 17/04/2023 19/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
HOÀNG THỊ DƯỠNG UBND xã Hòa Mạc