Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.33.30.H38-221228-0002 28/12/2022 29/12/2022 03/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
ĐỖ KHẮC MANH UBND xã Đồng Tuyển
2 000.33.30.H38-221228-0001 28/12/2022 29/12/2022 03/01/2023
Trễ hạn 3 ngày.
ĐỖ KHẮC MẠNH UBND xã Đồng Tuyển
3 000.33.30.H38-230207-0008 07/02/2023 08/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ YẾN UBND xã Đồng Tuyển
4 000.33.30.H38-230206-0008 07/02/2023 08/02/2023 09/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VÀNG THỊ HIỀN UBND xã Đồng Tuyển
5 000.33.30.H38-230209-0001 09/02/2023 10/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI ĐẮC QUANG UBND xã Đồng Tuyển
6 000.33.30.H38-230209-0002 09/02/2023 10/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG THANH TRÚC UBND xã Đồng Tuyển
7 000.33.30.H38-230209-0008 09/02/2023 10/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI ĐẮC QUANG UBND xã Đồng Tuyển
8 000.33.30.H38-230209-0005 09/02/2023 10/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI ĐẮC QUANG UBND xã Đồng Tuyển
9 000.33.30.H38-230209-0004 09/02/2023 10/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI ĐẮC QUANG UBND xã Đồng Tuyển
10 000.33.30.H38-230209-0007 09/02/2023 10/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI ĐẮC QUANG UBND xã Đồng Tuyển
11 000.33.30.H38-230209-0006 09/02/2023 10/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI ĐẮC QUANG UBND xã Đồng Tuyển
12 000.33.30.H38-230209-0003 09/02/2023 10/02/2023 13/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
BÙI ĐĂC QUANG UBND xã Đồng Tuyển
13 000.33.30.H38-230330-0003 03/04/2023 04/04/2023 05/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ HẰNG UBND xã Đồng Tuyển
14 000.33.30.H38-230330-0005 03/04/2023 04/04/2023 05/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
NGUYỄN THỊ CHUYÊN UBND xã Đồng Tuyển
15 000.33.30.H38-230407-0002 07/04/2023 10/04/2023 11/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VÀNG VĂN NAM UBND xã Đồng Tuyển
16 000.33.30.H38-230822-0002 22/08/2023 23/08/2023 24/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÊ THỊ NGỌC ANH UBND xã Đồng Tuyển