Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.23.38.H38-230906-0003 06/09/2023 11/09/2023 21/09/2023
Trễ hạn 8 ngày.
VĂN TIẾN ĐẠT UBND xã Dương Quỳ
2 000.23.38.H38-230906-0002 06/09/2023 07/09/2023 21/09/2023
Trễ hạn 10 ngày.
VĂN TIẾN ĐẠT UBND xã Dương Quỳ
3 000.23.38.H38-230906-0001 06/09/2023 13/09/2023 21/09/2023
Trễ hạn 6 ngày.
VĂN TIẾN ĐẠT UBND xã Dương Quỳ
4 000.23.38.H38-230906-0004 06/09/2023 11/09/2023 21/09/2023
Trễ hạn 8 ngày.
VĂN TIẾN ĐẠT UBND xã Dương Quỳ
5 000.23.38.H38-230912-0001 12/09/2023 13/09/2023 14/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VĂN TIẾN ĐẠT UBND xã Dương Quỳ