Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.21.38.H38-230316-0001 16/03/2023 20/03/2023 21/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG VĂN VỊ UBND xã Chiềng Ken