Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.27.31.H38-230508-0010 08/05/2023 09/05/2023 11/05/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRÁNG SEO RÌN UBND xã Cốc Ly
2 000.27.31.H38-230511-0005 11/05/2023 18/05/2023 29/05/2023
Trễ hạn 7 ngày.
ĐẶNG VĂN CƯỜNG UBND xã Cốc Ly
3 000.27.31.H38-230530-0001 30/05/2023 06/06/2023 08/06/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TRÁNG VĂN DÂM UBND xã Cốc Ly
4 000.27.31.H38-230613-0001 13/06/2023 14/06/2023 15/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
SÙNG SEO SANG UBND xã Cốc Ly