Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.24.31.H38-230605-0003 06/06/2023 07/06/2023 15/06/2023
Trễ hạn 6 ngày.
VÀNG THỊ CHỬ UBND xã Bản Phố
2 000.24.31.H38-230605-0002 06/06/2023 07/06/2023 15/06/2023
Trễ hạn 6 ngày.
VÀNG THỊ CHỬ UBND xã Bản Phố