Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.23.31.H38-230413-0001 14/04/2023 17/04/2023 19/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÂM A NGỌC UBND xã Bản Liền
2 000.23.31.H38-230413-0002 14/04/2023 17/04/2023 19/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÂM A NGỌC UBND xã Bản Liền
3 000.23.31.H38-230414-0001 17/04/2023 18/04/2023 19/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VÀNG A CƯỜNG UBND xã Bản Liền
4 000.23.31.H38-230413-0003 17/04/2023 18/04/2023 19/04/2023
Trễ hạn 1 ngày.
GIÀNG THỊ VÂN UBND xã Bản Liền
5 000.23.31.H38-230523-0001 23/05/2023 24/05/2023 25/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VÀNG A NGHIÊM UBND xã Bản Liền
6 000.23.31.H38-230801-0001 01/08/2023 20/09/2023 25/09/2023
Trễ hạn 3 ngày.
VÀNG A VẬN UBND xã Bản Liền
7 000.23.31.H38-230801-0002 01/08/2023 18/09/2023 25/09/2023
Trễ hạn 5 ngày.
NÔNG BÌNH TRỌNG UBND xã Bản Liền
8 000.23.31.H38-230830-0001 30/08/2023 31/08/2023 05/09/2023
Trễ hạn 3 ngày.
GIÀNG SEO CHÚNG UBND xã Bản Liền
9 000.23.31.H38-230830-0002 30/08/2023 31/08/2023 05/09/2023
Trễ hạn 3 ngày.
GIÀNG SEO SÍNH UBND xã Bản Liền
10 000.23.31.H38-230906-0004 06/09/2023 07/09/2023 11/09/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÂM A AN UBND xã Bản Liền
11 000.23.31.H38-230906-0003 06/09/2023 07/09/2023 11/09/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÂM THỊ TÂM UBND xã Bản Liền
12 000.23.31.H38-230906-0005 06/09/2023 07/09/2023 11/09/2023
Trễ hạn 2 ngày.
GIÀNG SEO SÍNH UBND xã Bản Liền
13 000.23.31.H38-230906-0002 06/09/2023 07/09/2023 11/09/2023
Trễ hạn 2 ngày.
VÀNG THỊ TIN UBND xã Bản Liền
14 000.23.31.H38-230906-0001 06/09/2023 07/09/2023 11/09/2023
Trễ hạn 2 ngày.
GIÀNG SEO SÍNH UBND xã Bản Liền