Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.21.31.H38-230216-0005 16/02/2023 17/02/2023 20/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
SẦM LỤC XUÂN UBND xã Bản Cái
2 000.21.31.H38-230216-0006 16/02/2023 17/02/2023 20/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRÁNG A GIẢ UBND xã Bản Cái
3 000.21.31.H38-230216-0007 16/02/2023 17/02/2023 20/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
MA THỊ SỐ UBND xã Bản Cái