Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.30.37.H38-230810-0001 10/08/2023 11/08/2023 13/08/2023
Trễ hạn 0 ngày.
GIÀNG LIỀN QUÁNG UBND Thị trấn Si Ma Cai
2 000.30.37.H38-230926-0003 27/09/2023 28/09/2023 29/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHẠM THỊ PHƯỢNG UBND Thị trấn Si Ma Cai
3 000.30.37.H38-230926-0001 27/09/2023 28/09/2023 29/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÙ CHẨN VIỆN UBND Thị trấn Si Ma Cai