Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.33.35.H38-230828-0002 28/08/2023 29/08/2023 30/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CÁO SOÁNG UBND xã Tả Thàng