Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.33.36.H38-230912-0010 12/09/2023 13/09/2023 14/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
GIÀNG A TRÙNG UBND xã Tả Phìn
2 000.33.36.H38-230915-0010 20/09/2023 21/09/2023 25/09/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÝ LỞ MẨY UBND xã Tả Phìn