Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.37.36.H38-230303-0007 03/03/2023 06/03/2023 24/03/2023
Trễ hạn 14 ngày.
LÝ PHỦ THÔNG UBND xã Trung Chải
2 000.37.36.H38-230810-0002 10/08/2023 11/08/2023 14/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CHAU A TRAI UBND xã Trung Chải
3 000.37.36.H38-230828-0001 28/08/2023 05/09/2023 08/09/2023
Trễ hạn 3 ngày.
PHÀN MẮN MẨY UBND xã Trung Chải
4 000.37.36.H38-230907-0012 07/09/2023 08/09/2023 11/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÒ SỬ MẨY UBND xã Trung Chải