Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.37.33.H38-230518-0001 18/05/2023 19/05/2023 24/05/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LÒ VĂN TUẤN UBND Xã Quang Kim