Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.28.32.H38-221228-0001 12/01/2023 19/01/2023 30/01/2023
Trễ hạn 7 ngày.
CHÂU THỊ DỮ UBND xã Phú Nhuận