Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.30.35.H38-221222-0006 22/12/2022 23/12/2022 15/03/2023
Trễ hạn 58 ngày.
GIÀNG PHỦ PHÀ UBND xã Pha Long
2 000.30.35.H38-230213-0003 14/02/2023 15/02/2023 16/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VÀNG SEO SÈNG UBND xã Pha Long
3 000.30.35.H38-230208-0001 14/02/2023 15/02/2023 16/02/2023
Trễ hạn 1 ngày.
MA SEO SẾNH UBND xã Pha Long
4 000.30.35.H38-230228-0004 28/02/2023 01/03/2023 08/03/2023
Trễ hạn 5 ngày.
TẨN HOÀNG THÁI UBND xã Pha Long
5 000.30.35.H38-230228-0003 28/02/2023 01/03/2023 08/03/2023
Trễ hạn 5 ngày.
LÙNG PHIN DIU UBND xã Pha Long
6 000.30.35.H38-230228-0002 28/02/2023 01/03/2023 08/03/2023
Trễ hạn 5 ngày.
SÙNG THỊ NGHIÊM UBND xã Pha Long
7 000.30.35.H38-230228-0001 28/02/2023 01/03/2023 08/03/2023
Trễ hạn 5 ngày.
TẨN PHƯƠNG THẢO UBND xã Pha Long
8 000.30.35.H38-230609-0007 09/06/2023 12/06/2023 13/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LY SEO THẮNG UBND xã Pha Long
9 000.30.35.H38-230615-0001 15/06/2023 16/06/2023 19/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
GIÀNG SÍN QUÁNG UBND xã Pha Long
10 000.30.35.H38-230619-0002 19/06/2023 20/06/2023 21/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VÀNG SEO TỈN UBND xã Pha Long