Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.29.35.H38-230814-0001 14/08/2023 16/08/2023 23/08/2023
Trễ hạn 5 ngày.
CƯ THỊ PẰNG UBND xã Nấm Lư
2 000.29.35.H38-230831-0001 31/08/2023 05/09/2023 25/09/2023
Trễ hạn 14 ngày.
THỀN THỊ HƯỚNG UBND xã Nấm Lư