Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.28.35.H38-230313-0012 13/03/2023 14/03/2023 15/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HỒ DỈN PHÀ UBND xã Nậm Chảy
2 000.28.35.H38-230403-0006 04/04/2023 05/04/2023 01/06/2023
Trễ hạn 40 ngày.
VÀNG SEO DUA UBND xã Nậm Chảy
3 000.28.35.H38-230517-0001 18/05/2023 19/05/2023 01/06/2023
Trễ hạn 9 ngày.
TẨN VẦN AN UBND xã Nậm Chảy
4 000.28.35.H38-230518-0002 18/05/2023 19/05/2023 01/06/2023
Trễ hạn 9 ngày.
LÝ VĂN SINH UBND xã Nậm Chảy
5 000.28.35.H38-230517-0002 18/05/2023 19/05/2023 01/06/2023
Trễ hạn 9 ngày.
TẨN VẦN AN UBND xã Nậm Chảy
6 000.28.35.H38-230921-0001 21/09/2023 25/09/2023 28/09/2023
Trễ hạn 3 ngày.
VÀNG TỜ LIÊN UBND xã Nậm Chảy