Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.27.35.H38-230606-0002 06/06/2023 12/06/2023 13/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
GIÀNG SEO SÀI UBND xã Lùng Vai