Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.25.35.H38-230216-0001 16/02/2023 17/02/2023 01/03/2023
Trễ hạn 8 ngày.
SÙNG CHƠ UBND xã La Pán Tẩn
2 000.25.35.H38-230216-0002 16/02/2023 17/02/2023 01/03/2023
Trễ hạn 8 ngày.
THÀO HỒ UBND xã La Pán Tẩn
3 000.25.35.H38-230216-0003 16/02/2023 17/02/2023 01/03/2023
Trễ hạn 8 ngày.
SÙNG DỦ UBND xã La Pán Tẩn
4 000.25.35.H38-230216-0004 16/02/2023 17/02/2023 01/03/2023
Trễ hạn 8 ngày.
THÀO SỀNH UBND xã La Pán Tẩn
5 000.25.35.H38-230619-0002 21/06/2023 22/06/2023 26/06/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÝ THỊ GHẾN UBND xã La Pán Tẩn
6 000.25.35.H38-230619-0001 21/06/2023 22/06/2023 26/06/2023
Trễ hạn 2 ngày.
GIÀNG THỊ MẮNG UBND xã La Pán Tẩn
7 000.25.35.H38-230619-0003 21/06/2023 22/06/2023 26/06/2023
Trễ hạn 2 ngày.
THÀO SÚ UBND xã La Pán Tẩn