Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.26.35.H38-230523-0001 24/05/2023 25/05/2023 14/06/2023
Trễ hạn 14 ngày.
LÙNG LÌN SƠN UBND xã Lùng Khấu Nhin
2 000.26.35.H38-230523-0002 24/05/2023 25/05/2023 26/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
LÙNG LÌN SƠN UBND xã Lùng Khấu Nhin
3 000.26.35.H38-230713-0006 13/07/2023 14/07/2023 17/08/2023
Trễ hạn 24 ngày.
LÙNG LÌN SƠN UBND xã Lùng Khấu Nhin