Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.24.35.H38-230215-0004 15/02/2023 16/02/2023 22/02/2023
Trễ hạn 4 ngày.
GIÀNG HẢNG PAO UBND xã Dìn Chin