Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.23.35.H38-230922-0001 22/09/2023 25/09/2023 26/09/2023
Trễ hạn 1 ngày.
THÀO LỬ UBND xã Cao Sơn