Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.21.35.H38-221222-0003 23/12/2022 27/12/2022 02/02/2023
Trễ hạn 27 ngày.
TẠ THỊ SỰ UBND xã Bản Lầu
2 000.21.35.H38-230303-0002 03/03/2023 06/03/2023 14/03/2023
Trễ hạn 6 ngày.
PHÀN VĂN HẢI UBND xã Bản Lầu
3 000.21.35.H38-230303-0001 03/03/2023 06/03/2023 14/03/2023
Trễ hạn 6 ngày.
MA DÍNH UBND xã Bản Lầu
4 000.21.35.H38-230303-0003 03/03/2023 06/03/2023 14/03/2023
Trễ hạn 6 ngày.
PHÀN VĂN TIẾN UBND xã Bản Lầu
5 000.21.35.H38-230816-0001 16/08/2023 17/08/2023 24/08/2023
Trễ hạn 5 ngày.
VÀNG SEO SÊNH UBND xã Bản Lầu