Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.21.36.H38-230313-0001 14/03/2023 20/03/2023 28/03/2023
Trễ hạn 6 ngày.
LỒ LÁO SAN UBND xã Bản Hồ
2 000.21.36.H38-230321-0001 21/03/2023 22/03/2023 28/03/2023
Trễ hạn 4 ngày.
PHAN DAO CHOI UBND xã Bản Hồ
3 000.21.36.H38-230328-0001 28/03/2023 29/03/2023 31/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHÀN LÁO LỞ UBND xã Bản Hồ
4 000.21.36.H38-230328-0002 28/03/2023 29/03/2023 31/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
TẨN A KHOA UBND xã Bản Hồ
5 000.21.36.H38-230328-0003 28/03/2023 29/03/2023 31/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
PHÀN LÁO LỞ UBND xã Bản Hồ
6 000.21.36.H38-230424-0001 24/04/2023 12/06/2023 14/09/2023
Trễ hạn 68 ngày.
VÀNG THỊ ỈNH UBND xã Bản Hồ
7 000.21.36.H38-230508-0002 08/05/2023 09/05/2023 12/05/2023
Trễ hạn 3 ngày.
HOÀNG THỊ OANH UBND xã Bản Hồ
8 000.21.36.H38-230512-0001 12/05/2023 15/05/2023 24/05/2023
Trễ hạn 7 ngày.
ĐÀO THỊ PHƯỢNG UBND xã Bản Hồ
9 000.21.36.H38-230519-0001 19/05/2023 22/05/2023 24/05/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LỒ DÙN NHÀN UBND xã Bản Hồ
10 000.21.36.H38-230519-0002 19/05/2023 22/05/2023 24/05/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LỒ A TƠI UBND xã Bản Hồ
11 000.21.36.H38-230605-0001 05/06/2023 06/06/2023 07/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
VÀNG THỊ HIỀN UBND xã Bản Hồ
12 000.21.36.H38-230607-0001 07/06/2023 08/06/2023 09/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
HOÀNG KIM DUNG UBND xã Bản Hồ
13 000.21.36.H38-230810-0001 10/08/2023 11/08/2023 14/08/2023
Trễ hạn 1 ngày.
PHUNG LAO LU UBND xã Bản Hồ
14 000.21.36.H38-230831-0003 06/09/2023 07/09/2023 12/09/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LỒ A ĐIỆU UBND xã Bản Hồ
15 000.21.36.H38-230914-0003 14/09/2023 15/09/2023 19/09/2023
Trễ hạn 2 ngày.
LÒ THỊ XUÂN UBND xã Bản Hồ