Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.34.32.H38-230629-0006 29/06/2023 03/07/2023 05/07/2023
Trễ hạn 2 ngày.
NGUYỄN THỊ QUÝT UBND xã Xuân Quang
2 000.34.32.H38-230629-0011 29/06/2023 30/06/2023 05/07/2023
Trễ hạn 3 ngày.
NGUYỄN THỊ KHÁNH LINH UBND xã Xuân Quang
3 000.34.32.H38-230629-0013 29/06/2023 30/06/2023 05/07/2023
Trễ hạn 3 ngày.
LÊ THỊ NÚI UBND xã Xuân Quang
4 000.34.32.H38-230629-0014 29/06/2023 04/07/2023 05/07/2023
Trễ hạn 1 ngày.
TRẦN HỮU TÀI UBND xã Xuân Quang