Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.31.32.H38-221212-0001 12/12/2022 15/12/2022 03/01/2023
Trễ hạn 13 ngày.
CƯ THỊ BẦU UBND xã Thái Niên
2 000.31.32.H38-221213-0002 13/12/2022 14/12/2022 03/01/2023
Trễ hạn 14 ngày.
SÙNG SEO CẤU UBND xã Thái Niên