Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.23.36.H38-221230-0002 30/12/2022 09/01/2023 11/01/2023
Trễ hạn 2 ngày.
CHẢO VẦN PHIN UBND xã Thanh Bình