Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.22.37.H38-230322-0003 06/04/2023 07/04/2023 11/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
VÀNG THỊ CHƯ UBND xã Quan Hồ Thẩn
2 000.22.37.H38-230321-0001 06/04/2023 07/04/2023 11/04/2023
Trễ hạn 2 ngày.
SÙNG SEO PỀ UBND xã Quan Hồ Thẩn
3 000.22.37.H38-230706-0002 12/07/2023 13/07/2023 09/08/2023
Trễ hạn 19 ngày.
GIÀNG SEO ÁO UBND xã Quan Hồ Thẩn