Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.26.32.H38-230512-0011 12/05/2023 19/05/2023 23/05/2023
Trễ hạn 2 ngày.
VÀNG VĂN DÈN UBND Xã Phong Niên