Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.00.34.H38-230815-0002 15/08/2023 16/08/2023 18/08/2023
Trễ hạn 2 ngày.
SẦM THỊ NHIÊN UBND xã Phúc Khánh