Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.22.36.H38-230505-0002 22/05/2023 23/05/2023 24/05/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CHẢO DÀO TÌN UBND xã Ngũ Chỉ Sơn
2 000.22.36.H38-230324-0001 24/03/2023 27/03/2023 29/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
SÙNG THỊ SUNG UBND xã Ngũ Chỉ Sơn
3 000.22.36.H38-230324-0002 24/03/2023 27/03/2023 29/03/2023
Trễ hạn 2 ngày.
CHẢO LÁO LỞ UBND xã Ngũ Chỉ Sơn