Xuất Excel
STT Số hồ sơ Ngày tiếp nhận Hạn xử lý Ngày có kết quả Thời gian trễ hạn Tổ chức/
Cá nhân nộp hồ sơ
Bộ phận/
đang xử lý
1 000.24.36.H38-230316-0003 16/03/2023 23/03/2023 24/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
GIÀNG A SENG UBND xã Mường Hoa
2 000.24.36.H38-230316-0004 16/03/2023 23/03/2023 24/03/2023
Trễ hạn 1 ngày.
CHANG A LỀNH UBND xã Mường Hoa
3 000.24.36.H38-230512-0009 12/05/2023 15/05/2023 17/05/2023
Trễ hạn 2 ngày.
GIÀNG A DŨNG UBND xã Mường Hoa
4 000.24.36.H38-230615-0013 15/06/2023 16/06/2023 19/06/2023
Trễ hạn 1 ngày.
GIÀNG A PHỔNG UBND xã Mường Hoa